Podklady potrebné k znaleckému posudku

Pre uľahčenie komunikácie pri objednávaní ohodnotení nehnuteľností uvádzame súpis potrebných podkladov.

Byt - znalecký posudok

Znalecké posudky na byt:

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).
 • Dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nákres bytu, pôdorys).
 • Doklad o veku domu v ktorom sa nachádza byt (vydáva správca objektu, alebo príslušný bytový podnik).

Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.

Znalecké posudky na byt v novostavbe – rozostavaný byt:

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • Zmluva o výstavbe
 • Dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení nesk. predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nákres bytu, pôdorys).
 • Stavebnú dokumentáciu overenú stavebným úradom

Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.

Rodinný dom, obytný dom, chata - znalecký posudok

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • V prípade neaktuálnosti kópii z katastrálnej mapy - geometrický plán ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného vlastníka a vždy ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom.
 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).
 • Stavebno-právna dokumentácia stavieb a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia štátnych orgánov a pod. pridelenie súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva.
 • Užívacie povolenia prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií.
 • Stavebnú dokumentáciu overenú stavebným úradom je potrebné predložiť pri rozostavaných stavbách.
 • Zmluva o výstavbe

Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.

Pozemok - znalecký posudok

Znalecké posudky na pozemok v intraviláne obce (zastavanom územie obce):

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).
 • Geometrický plán ak sa ním dokumentujú zmeny, ktoré ešte nie sú zakreslené v katastrálnej mape.

Znalecké posudky v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce) a sú vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad; chmeľnica, vinica, záhrada:

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva...).
 • Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka, vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva).
 • Informácia o územnom pláne, alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie.
 • Geometrický plán ak sa ním dokumentujú zmeny, ktoré ešte nie sú zakreslené v katastrálnej mape.

Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.

Prevádzkové a podnikateľské objekty - znalecký posudok

 • Doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. Nie staršie ako 3 mesiace! Originál alebo notársky overená kópia.
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav. Určený pre právne účely.
 • V prípade neaktuálnosti kópii z katastrálnej mapy - geometrický plán ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného vlastníka a vždy ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom.
 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).
 • Stavebno-právna dokumentácia stavieb a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia štátnych orgánov a pod. pridelenie súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva.
 • Zmluvy o zradení vecných bremien.
 • Zmluvy o správe nehnuteľností.
 • Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. Predkupné práva apod.).
 • Zmluvy o službách spojených s údržbou nehnuteľností alebo prehlásenie, že nie sú uzatvorené.
 • Údaje o vlastníkovi a výmerách cudzích pozemkov zastavaných stavbami klienta.
 • Doklad o veku objektu. Najvhodnejší je doklad o kolaudácii, prípadne starší znalecký posudok.
 • Doklady, potrebné pre stanovenie výnosu:
  • Nájomné zmluvy.
  • Poistné zmluvy - suma za ročné poistenie nehnuteľností (stavieb).
  • Ročné náklady na prevádzku stavieb – nehnuteľností - elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla , dodávka TÚV SV, likvidácia odpadov a iné.
  • Daňový výmer k dani z nehnuteľností za predchádzajúce obdobie (ročný) alebo záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností.

Okrem LV a katastrálnej mapy ostatné doklady môžu byť kópie s podmienkou, že znalcovi musí byť umožnené porovnať tieto s originálmi.

Podklady potrebné k znaleckému posudku