Ako prefinancovať obnovu bytového domu?

Obnovu bytového domu možno financovať rôznymi spôsobmi:

  • Fond prevádzky, údržby a opráv.
  • Úvery z bánk a od štátu, stavebné sporenie.
  • Štátny fond rozvoja bývania.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Najjednoduchším nástrojom je financovanie projektu vlastnými prostriedkami – z fondu prevádzky, údržby a opráv. Spravidla však vďaka pomerne nízkym platbám do fondu nepostačuje na rekonštrukciu väčšieho rozsahu. Z vlastných zdrojov možno prefinancovať len časť nákladov. Pre vlastníkov bytov sa javí ako optimálne riešenie kombinácia vlastných a cudzích zdrojov financovania.

Úvery z bánk a od štátu, stavebné sporenie

Banky a stavebné sporiteľne ponúkajú na obnovu bytového fondu úverové produkty, ktoré sú porovnateľné s hypotekárnymi produktmi.

Pri hodnotení bonity spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových družstiev či správcov neexistujú jednotné hodnotiace parametre. Banky prihliadajú na hospodárenie bytového domu a na tvorbu fondu opráv, v určitých prípadoch sa hodnotí aj veková štruktúra vlastníkov bytov či pomer neplatičov v bytovom dome.

Investícia si vyžaduje súhlas minimálne dvoch tretín vlastníkov bytov. Po splnení podmienok a predložení potrebných dokumentov možno úver čerpať spravidla už v priebehu dvoch týždňov.

Slovenská záručná a rozvojová banka pre spoločenstvá vlastníkov bytov poskytuje bankové záruky za úvery. Účelom štátnej podpory je vytvorenie podmienok pre obnovu bytového fondu v bytových domoch.

ČSOB má v ponuke úvery na obnovu bytového fondu určené pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov, bytové družstvá, správcovské spoločnosti.

OTP Banka na obnovu bytových domov ponúka investičný úver na financovanie opráv, modernizácie a rekonštrukcie bytových domov aj prekleňovací úver na financovanie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

Tatra Banka na financovanie obnovy bytového fondu ponúka pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti úver so splatnosťou až 25 rokov.

Unicredit Bank ponúka investičné úvery určené na obnovu, modernizáciu alebo rekonštrukciu bytového domu.

VÚB banka poskytuje investičný úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov a vlastníkov bytových domov, ktorý je určený na renováciu, modernizáciu, rekonštrukcie a zvýšenie energetickej úspornosti bytových domov.

Sberbank ponúka vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome dlhodobé investičné úvery na obnovu bytového domu. Úverom možno financovať malé, stredné i veľké úpravy bytových domov: zateplenie, opravy striech, fasád a balkónov, odstránenie havarijných stavov budov, rekonštrukciu kotolní či výťahov.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa ponúka akciové medziúvery na financovanie obnovy bytových domov.

Prvá stavebná sporitelňa má medzi produktmi sporenie pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov. Môžete ho využiť na obnovu, modernizáciu, stavebné úpravy a práce spojené s udržiavaním spoločných častí a zariadení bytového domu, na získanie energetického certifikátu bytového domu aj na úhrady záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi.

Štátny fond rozvoja bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poskytuje dotácie na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov. Ide o poruchy obvodových plášťov, obkladových dielcov štítových stien či stykov panelov, ako aj vystupujúcich konštrukcií schodísk lodžií a balkónov a pod.

Financovanie odstránenia systémovej poruchy možno zabezpečiť viacerými spôsobmi. Buď úplne z vlastných zdrojov alebo v kombinácii dotácia + vlastné zdroje, dotácia + vlastné zdroje + úver z komerčnej banky, vrátane úveru zo stavebnej sporiteľne alebo dotácia + úver z komerčnej banky. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy nie je možné poskytnúť, ak v minulom období už vlastníci bytov využili úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania ani v prípade, ak úver z tohto fondu by mal slúžiť súčasne s dotáciou na spolufinancovanie odstránenia systémovej poruchy.

Ako prefinancovať obnovu bytového domu?